ساخت ایران


با افتخار ساخت ایران

شاید تا پیش از این باور توانمندی کشوردر امر تولید داخلی بسیار سخت بود. تلاش بازیگران مهاجم در بدنامی کالای ایرانی درکنار ضعف کیفیت در طراحی و تولید باعث عدم استقبال گسترده مردم از کالای ایرانیشده بود

گروه های مختلفی منافع خود را در ترویجاین ناتوانی و ضعف دیده و مرتب در طبل این اتهام می نواختند. تا جائیکه نا باوریعمیقی در آحاد جامعه به محصول ایرانی فراهم شده بود..

علاوه بر آن ترجیح برخی تولید کنندهداخلی نیز به استفاده از نشان غیر داخلی و استوار بود. این گروه استفاده از مشخصاتخارجی را بر نام ایرانی خود اولویت داده و شاید بقای خود را در آن می دیدند

رسیدن توان ایرانی و ایجاد باور ملیزمانی آغاز شد که شاید بسیاری نا امیدانه به موضوع نگریسته و اعتماد عمیقی به آننداشتند

حکایت این تغییر زمانی آغاز شدکه بنا بهروایت و تأکید مقام معظم رهبری سبک زندگی ایرانی و اسلامی در دستور کار آحاد جامعهاعم از مسئولین، دست اندرکاران و مردم قرار گرفت. ایشان با اشاره دقیق به توانایرانی و ضرورت ابتناء به آن بر اهمیت موضوع تأکید و آنرا تنها راه نجات و استقلالفرهنگی و اقتصادی کشور قلمداد کردند. معظم له با تأکید و پذیرش سبک ایرانی اسلامی شرطآن را توجه به شاخص های داخلی و خلاقیت و هنر ایرانی دانستند

از این مقطع بود که نهادها و دستگاه هادر کنار مردم و هنرمندان اساتید و تولید کنندگان بیش از گذشته بر ضرورت امر واقفگشته و فعالیت های جدی تر آغاز و باور ملی احیاء شد

فرهنگ سازی امروز نیاز به اقدام های علمیو فراشعاری دارد. فرهنگ سازی ، جریانی است که برای افزایش سطح آگاهی بخش های مختلفجامعه، شروع به کار می کند و نیازمند روح جمعی و باور صحیح در عرصه های مختلف است

با افتخار ساخت ایران؛ این 4 کلمه شایدبه خودی خود صرفا 4 واژه شعاری به نظر برسند. اما براستی باید در عمق واژه ها،نتایجی را از جلوه عملی همین 4 واژه بیرون کشید که می تواند مایه  تبلور یکباور در ذهن عامه مردم، در قالب سبک زندگی شود

فرهنگ استفاده از تولید ملی سال هاست کهدر همه کشورها به عنوان راهبردی ترین مسیر ، پویایی فرهنگ مصرفی شناخته می شود.کمپین های متفاوتی که سالها در آمریکا و اروپا برای ارتقای آگاهی جمعی جامعه،تشکیل شده و ایده پردازی های متفاوتی برای دسترسی مخاطبان گسترده در حوزه هایمتنوع برای خرید و استفاده از تولیدات داخلی انجام می شود

از این رو گروه تولیدی وارشلند میکوشد باتکیه بر توان داخلی و استفاده از مجرب ترین طراحان و تولید کاران در حوزه فعالیتخود گامی هر چند کوچک در محقق کردن این شعار بردارد  تا برندهای ایرانی جای خود را در میان دیگر کالاهادر جهان باز کنند